Značenie turistických chodníkov

Odpradávna si ľudia označovali rôznym spôsobom často používané cesty, ktoré spájali miesta ich záujmu. Na dôležitých križovatkách – takzvaných krížnych cestách a odpočinkových miestach pre furmanov si stavali kríže a kaplnky, aby sa aj takýmto spôsobom pokúšali chrániť pocestných pred nečistými silami a inými nešťastiami, ktoré na cestách na nich číhali.

Jednotné značkovanie turistických trás v Československu bolo upravené vládnym uznesením už v r. 1954, na základe ktorého bol prijatý v r. 1956 Zákon o organizácii telesnej výchovy, ktorý zveril turistickej organizácii zodpovednosť za jednotné značenie. To zabezpečilo jednotnosť a nadväznosť turistického značenia na celom území Československa.

Dodnes je KST držiteľom licencie na značenie peších a lyžiarskych turistických trás. Zodpovednosť má aj za uvádzanie nových značiek a všetkých zmien do mapových podkladov pre vydávanie turistických máp pre verejnosť. Pri starostlivosti o turistické značenie sa uplatňuje presne stanovený postup a časový rozvrh tvorby, kontroly a obnovovania turistických značených chodníkov, na ktoré prispieva štát zo svojho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Na turistických chodníkoch sa stretávame s pásovými značkami 4 základných farieb – červenou (najvýznamnejšie trasy, hrebeňovky, magistrály), modrou, zelenou (trasy regionálneho a okresného významu) a žltou (odbočky, prepojky, výstupy k jednotlivým cieľom mimo hlavného smeru značenia).

Ak je základná farba olemovaná dvoma bielymi pruhmi, ide o trasu pre peších turistov, ktorú ale pri rešpektovaní zásad spoločného pohybu po turistických chodníkov môžu používať v zime aj bežkári a v lete cykloturisti.

Ak je však farba značky olemovaná oranžovými pruhmi, ide o lyžiarsku značku. Trasa tejto značky je vybratá s ohľadom na špecifiká pohybu na bežkách (dostatok snehu, sklon terénu, šírka cesty) a je v zime pri snehovej pokrývke určená výlučne pre turistov na bežkách. Odporúčame všetkým peším turistom nevyužívať v zimnom období tieto trasy. Prešľapávaním trasy bez lyží sa nenávratne ničí často prácne bežkármi vyjazdená stopa. Bežkári ďakujú vopred všetkým peším turistom na ohľaduplnosť a disciplínu.

Cyklotrasy sú označované písmenom „C“ takisto všetkých 4 farieb. Tieto podliehajú inému režimu a za ich značenie a údržbu nezodpovedá podľa zákona KST, ale ich konkrétny zriaďovateľ.

Čo robí značkár?

Okrem kontroly a obnovy namaľovaných značiek, kontrolujú značkári aj priechodnosť chodníkov, odstraňujú menšie prekážky a o odstránenie väčších prekážok (popadané stromy) žiadajú správcov lesa. Značkári kontrolujú stav smerovníkov a smerových tabuliek, rozhodujú o ich výmene a obnove. V prípade výrazných zmien v teréne navrhujú a realizujú prekládky alebo zrušenia niektorých úsekov značiek. Takisto navrhujú vytvorenie nových turistických trás, ktoré odzrkadlia záujem turistov v regióne.

Slovenská sieť značených turistických chodníkov je rozdelená medzi jednotlivé Okresné Komisie značenia. Obnova značenia, informačné prvky (smerovky, smerovníky a ďalšie) je financovaná zo štátneho rozpočtu a preto je akékoľvek poškodenie turistického značenia vlastne poškodzovaním štátneho majetku a postihnuteľné podľa platných zákonov.

Práca Košických značkárov

Komisia značenia Košice-mesto má 6 aktívnych členov – značkárov, vyškolených podľa predpisov pre značenie. Každý značkár predtým, ako začne pracovať samostatne, absolvuje 2 roky praxe v teréne v spolupráci s inštruktorom značenia. Naši značkári spravujú 297 km turistických trás, na ktorých udržiavajú aj 90 smerovníkov.

Máte záujem pridať sa do kolektívu značkárov?

Prihláste sa predsedovi Komisie značenia – Jozefovi Kalaposovi – Jozef.kalapos5@gmail.com a môžete sa dozvedieť viac.